Υποστηρίζουμε κάθε φορολογική ανάγκη σας

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο που καλείται να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο φορολογικό σχεδιασμό.

Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε πιο αναλυτικά είναι οι ακόλουθες:

 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Σ.Α.Δ.Φ.), καθώς και ιδιωτών.
 • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας.
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων.
 • Πρόβλεψη Φόρων μέσω της εξέτασης της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης μέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης.